พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านสระ อำเภอสามชุก สุพรรณบุรี

สถานการณ์ของประเทศไทยปัจจุบันต้องเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการสาธารณสุขด้านการคมนาคมและอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดวิกฤติทางสังคมขนาดหนักไปทั่วทั้งโลก จากรายงานของ McKinsey & Company (March 26, 2020) จะส่งผลให้โลกมีผลผลิต (Productivity) ลดลงถึง 30% นั่นหมายถึงโลกจะขาดอาหารและเศรษฐกิจจะมีการเติบโตลดลง – 1.5% ของ World GDP อีกทั้งวิกฤติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งเรื่องภัยแล้งและน้ำท่วมที่คาดว่าจะมีความรุนแรงขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่และขอบเขตที่กว้างมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นทำให้เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของประเทศเกิดความเสียหาย เพิ่มปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตลอดจนระบบการผลิตทางการเกษตรที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีแนวโน้มที่จะสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต(Household Lab Model for quality of life : HLM)  ระดับครัวเรือน ปรับรูปแบบแปลงที่ดิน (ขุด ปรับแต่ง ทำคลองไส้ไก่  โคก  หนอง  นา หลุมขนมครก ฯลฯ) ในพื้นที่ 1 ไร่ 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นำแบบแปลนการสร้างพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ที่ได้มาจากการฝึกอบรมในกิจกรรมที่ 1 “หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล” และมีการออกแบบร่วมกันระหว่างครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ และช่างออกแบบในพื้นที่ มาใช้วางแผนออกแบบ การปรับปรุงกายภาพในพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดลที่กรมฯ กำหนด หรือแบบแปลนที่ได้จากการออกแบบตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่

อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนางณัฐรดี ขาวเหลือง พัฒนาการอำเภอสามชุก และผู้ใหญ่รันสันต์ เปรมทอง ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 2 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นางกัลยา สกุลมีฤทธิ์ พัฒนาชุมชน ร่วมจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่แบบประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขึ้นที่พื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสระ มีการจัดทำกิจกรรมร่วมกับ ว่าที่ ร.ต.เชษฐา พูลสวัสดิ์ ครู กศน. ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก ได้นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม การปลูกหญ้าแฝก การเตรียมดิน ในช่วงเริ่มโครงการฯ

ใส่ความเห็น