อบรมโดรนทางการเกษตร สู่การเป็น “สมาร์ทฟาร์มเมอร์”

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร (ที่ 4 จากขวา) ร่วมกับ นางนงนุช  ยกย่องสกุล รักษาการผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (ที่ 4 จากซ้าย) และหน่วยงานภาคี จัดอบรมโดรนทางการเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับเกษตรกรไทยให้ก้าวไกล พร้อมเป็นเกษตรอัจฉริยะได้ในอนาคต โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการทำเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การใช้โดรนในการปลูกข้าว บินโดรนเพื่อสำรวจและโดรนพ่นสารเพื่องานเกษตรสมัยใหม่ บินโดรนเพื่อสำรวจแผนที่ เป็นต้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมโดรนมากกว่า 3,000 คน (ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite) สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

ใส่ความเห็น