รมว.เกษตรร่วมรับฟังเครือข่ายหนี้สินชาวนา เพื่อเร่งแก้ปัญหาหนี้เกษตรกร

 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้กลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย นำโดยนายชรินทร์ ดวงดารา ที่ปรึกษากลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย เข้าพบ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอทราบความคืบหน้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรสมาชิก กรณีเป็นหนี้กับ 4 ธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเสนอโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับภาระงบประมาณและวินัยการเงินการคลัง ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการตอบข้อคิดเห็นของกระทรวงการคลัง เพื่อจะได้นำโครงการดังกล่าว เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป

        นอกจากนี้ ทางกลุ่มเครือข่ายฯ ได้ขอเสนอแนวทางบริหารจัดการ โดยเสนอขอตั้งคณะทำงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร (กฟก.) เพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับข้อเสนอ โดยองค์ประกอบของคณะทำงานนี้ ได้มอบหมายผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนเกษตรกรต่อไป

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image

ใส่ความเห็น